Dịch vụ tư vấn Chia công ty miễn phí tại Hải Phòng

Chúng tôi xin trao đổi sơ bộ về nội dung dịch vụ tư vấn và thực hiện chia doanh nghiệp như sau:

1. Điều kiện chia doanh nghiệp:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.

2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:

- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty. Quyết định chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chia công ty nêu trên.

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

3. Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp:

- Phương án chia Công ty, trong đó thể hiện: Số lượng công ty được chia; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty

- Thông tin của các công ty được chia: Tên Công ty, trụ sở, ngành nghề kinh doanh, đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong mỗi công ty...;

- Đăng ký kinh doanh gốc của công ty bị chia;

- CMND hoặc hộ chiếu có chứng thực của chính quyền địa phương của tất cả các sáng lập viên của những công ty bị chia;

4. Dịch cụ tư vấn của Thanhlapcongtyhaiphong.net

- Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện chia doanh nghiệp;

- Soạn thảo và tư vấn hồ sơ chi tiết để thực hiện việc chia doanh nghiệp;

- Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện việc chia doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho các công ty được chia;

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp được chia 2 năm sau khi thành lập;

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi về dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp, quý khách đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu có yêu cầu tư vấn chia doanh nghiệp hoặc yêu cầu pháp lý phát sinh khác nhé.