Luật doanh nghiệp mới áp dụng từ 01/07/2015 ?

Đối với doanh nghiệp mới: 
1. Chúng ta vẫn phải lập hồ sơ đăng ký các ngành nghề sẽ kinh doanh đặc biệt chúng ta vẫn phải MÃ HÓA NGÀNH NGHỀ” kinh doanh (theo Hệ thống ngành kinh tế VN) mà doanh nghiệp chúng ta dự tính sẽ kinh doanh Dù trong “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” sắp tới (sau ngày 01/07/2015) sẽ không ghi nội dung ngành nghề kinh doanh

Đối với doanh nghiệp đã thành lập trước đó: chúng ta vẫn phải lập thủ tục hồ sơ thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh ngành nghề dự kiến

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới như thế nào ? Vui lòng xem hướng dẫn tại đây