Tư vấn thành lập công ty liên doanh

1. Tư vấn thành lập công ty liên doanh
Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập công ty liên doanh nước ngoài, quản lý công ty liên doanh nước ngoài.
* Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty liên doanh nước ngoài
* Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty liên doanh nước ngoài
* Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu của các bên tham gia trong công ty liên doanh nước ngoài
* Cơ cấu thành viên công ty liên doanh nước ngoài
* Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp
* Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh
* Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động
* Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty liên doanh nước ngoài
* Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính
* Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh

* Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh
* Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài
* Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài
* Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty liên doanh nước ngoài
* Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài
* Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài
* Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài
* Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên
* Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông
* Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
* Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
* Sổ đăng ký thành viên sáng lập

3. Đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty liên doanh

* Trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được hoàn thiện, luật sư của chúng tôi thực hiện việc giao dịch nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty liên doanh, đại diện nhận giấy chứng nhận đầu tư.
* Chúng tôi thay mặt khách hàng tiến hành đăng ký thuế, khắc dấu pháp nhân theo quy định của pháp luật.
* Sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập công ty liên doanh, luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi công ty tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.