Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành những loại hình khác như thế nào?

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể thay đổi loại hình của doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau:

1. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
2. Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.
3. Chuyển đổ công ty TNHH thành công ty cổ phần.
4. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình các Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời Doanh nghiệp thay đổi lại dấu công ty và mã số thuế của doanh nghiệp.